Sistemi i taksave vendore mbledhja dhe administrimi i tyre:
një kontroll në bashkinë Kamëz

MSc. Albert Lusha
Ph. Candidate, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, UBT

Abstrakt
Për realizimin e këtij artikulli kemi shfrytëzuar mjaft literaturë ne shqip dhe në gjuhë të huaj, për njohjen dhe rregullat bazë të sistemit të taksave dhe tarifave vendore,është përdorur gjerësisht paketa fiskale e miratuar nga këshilli i Bashkisë si dhe ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar, ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”i ndryshuar. Duhet të përmend këtu bashkëpunimin e ngushtë që kam patur me drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore dhe me specialistët e saj për përpunimin e rezultateve dhe interpretimin e treguesve.

Related Articles