Zhvillimi rural i qëndrueshëm dhe roli i komuniteteve rurale

Diana Shehu1, Myslym Osmani2, Iljas Mehmeti3
1 2Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, UBT, Tiranë
3Fakulteti i Administrim Biznesit, Universiteti jopublik “Kristal”, Tiranë

Abstrakt

Shqipëria është një vend ku bujqësia luan rol të rëndësishëm, prodhimi bujqësor zë 21% të GDP. Zhvillimi rural i qëndrueshëm dhe ai bujqësor nuk mund të kuptohet pa një rol të pranuar dhe të integruar efektivisht të pjesëmarrjes së komuniteteve rurale në procesin e vendimmarrjes politike. Pikërisht ky aspekt i vendimmarrjes për zhvillim do të jetë fokusi qendror i këtij artikulli. Ne do të analizojmë si faktikisht integrohet komuniteti në zhvillimin rural të vendit tonë, cilat janë aspektet e tij të forta dhe të dobëta, sa e stimulon realiteti shqiptar këtë pjesëmarrje dhe çfarë mund të përmirësohet në të ardhmen. Analiza dhe përfundimet tona do të fokusohen në një numër aktorësh lokalë të rëndësishëm. Ne përpiqemi të sjellim shembuj pozitive të aktorëve ruralë në zhvillimin e bujqësisë si dhe problemet që ekzistojnë aktualisht. Në përfundim ne formulojmë disa përfundime dhe rekomandime se si mund të përmirësohet roli i komunitetit në procesin e vendimmarrjes për zhvillim rural të qëndrueshëm.

Fjalë kyç: Komunitet, zhvillim rural, aktorë.

 

Related Articles