Mundësitë prodhuese dhe efiçenca e përdorimit tё burimeve nё prodhimin bujqësor

Dr. Doc. Ana Kapaj1, Doc. Ilir Kapaj2
1,2 Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit UBT, Tiranë

 

 Abstrakt

Nё kushtet e njё ekonomie tregu, ku tregjet janё ende nёn nje proçes tranzicioni, çmimet aktuale tё produkteve bujqёsore qё reflektojnё edhe kostot e tyre tё prodhimit kanё shumё mundёsi tё shfaqen tё shtrёmbёruara. Nё kёto kushte pёr vlerёsimin e avantazheve krahasuese tё produkteve bujqёsore, fermerёve dhe politik-bёrёsve u duhet mё shumё informacion. Objektivi kryesor i studimit ёshtё tё analizojё konkurueshmёrinё e pesё produkteve bujqёsore nё Shqipёri. Dhe konkretisht ёshtё studiuar prodhimi i grurit, domateve, kastravecave, specave dhe vajit tё ullirit si dhe shfaqja e mundёshme e avantazheve krahasuese nё kёto prodhime.
Bazuar nё teorinё e avantazheve krahasuese ёshtё pёrdorur metoda e Kostos sё Burimeve Vendore (Domestic Resource Cost, DRC) pёr investigimin e konkurueshmёrisё sё produkteve bujqёsore.
Studimi tregon se nё bazёn e tё dhёnave tё viteve 2007-2008, Shqipёria shfaq avantazhe krahasuese nё prodhimin e grurit, domateve, kastravecit dhe specave. Gjithashtu se faktorёt kyç qё ndikojnё nё kёtё avantazh krahasues janё, çmimet e importit, kursi i kёmbimit, çmimet e importit tё pesticideve dhe faktorёve vendorё.

 

Fjalё kyç: avantazhe krahasuese, DRC, produkte bujqёsore

 

Related Articles